top of page

כיצד לזהות ולהתמודד עם משבר?

ברוב המקרים, הערכת שווי חברה מתבצעת לפני עסקה בין בעלי עניין, לפני רכישה, הנפקה או שערוך שנדרש בכללי החשבונאות החדשים ולכן יש לקחת בחשבון כי הערך המתקבל בהערכת שווי חברה הוא ברוב המקרים כבסיס למשא ומתן בין 2 צדדים או יותר, שלכל צד אינטרסים ורצונות משלו, ולמרות חוזקם ומהימנותם של מודלים כלכליים, הערך שיקבע תלוי בתוצאות המשא ומתן.

לצורך ביצוע הערכות שווי חברה אנו נעזרים פעמים רבות בסקרי שוק איכותיים ובמומחים רלונטיים לתחום עיסוק החברה.

קיימות טכניקות נפוצות להערכת שווי חברות:

 1)     שיטת היוון תזרימי המזומנים DCF -השיטה השכיחה ביותר. הערכת העסק בהתאם לתזרים עתידי של מזומנים הנובעים מפעילותו. השיטה מתבססת על היוון תזרים המזומנים הצפוי בשנים הקרובות בהתאם לתחזית ההכנסות, ההוצאות, צרכי הון חוזר ועוד. החיסרון בשיטה זאת- שונות גבוהה בהערכות שווי בין מעריכים שונים מאחר ומתבססת על תחזיות של הוצאות והכנסות ושל שיעורי ריבית להיוון.
 2)     שיטת מכפיל הרווח - הכפלת הרווח הנקי של החברה במס' שנקבע כמכפיל מקובל בענף.
 3)     שיטת הערך הנכסי - שיטה שמיועדת בעיקר לבעלי נכסים מוחשיים. מחשבת את שווי החברה לפי הפער בין נכסי החברה להתחייבויותיה.
 4)     השוואה לחברות אחרות בענף- שיטה הדוגלת בהערכת העסק לפי עסקאות דומות שנעשו בענף.

הערכת שווי חברות מבוצעת במשרד "רן שטוק" מתבססת בעיקר על תוכנית עסקית שהוכנה לחברה המוערכת והיא מתייחסת ל-3 מרכיבים עיקריים:
   היבט שיווקי
   היבט הנדסי ארגוני
   היבט פיננסי

Image by Markus Winkler
bottom of page